© Feng Liu Chicago

Feng Liu Chicago-Dancing in the Plaza